Deel

Prinsjesdag 2021: Belastingplan 2022

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel Belastingplan 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. In dit kennisbankartikel behandelen we het Belastingplan 2022. Tenzij anders is vermeld, geldt een datum van inwerkingtreding van 1 januari 2022.

Inkomstenbelasting

Tarief en heffingskortingen:

  • Ten eerste is het tarief in de eerste schijf naar 37,07% gegaan (AOW-ers, eerste schijf: 19,17%). Het tarief in de tweede schijf blijft 49,5%. De grens is € 69.398;
  • Ten tweede wordt de arbeidskorting langzamer afgebouwd;
  • Ten slotte is het maximumbedrag van de IACK per 2022 verlaagd met € 395.

Loonbelasting

Verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups met een jaar

De versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups, die per 1 januari 2022 zou vervallen, is met een jaar verlengd. Daardoor mag het belastbare loon van dga’s van innovatieve start-ups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon.

Bij Administratiekantoor Heylo ondersteunen we ook starters die hun eigen onderneming willen opzetten. Neem contact met ons op wanneer u wel wat hulp kunt gebruiken. 

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Introductie van een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van bepaalde thuiswerk kosten. Uitgangspunt is een vrijstelling voor een forfaitair bedrag van maximaal € 2 per thuis gewerkte dag of deel daarvan.

Tijdelijke verruiming vrije ruimte (COVID-19)

Voor het jaar 2021 zal de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% van dat deel van die fiscale loonsom bedragen. 

Vennootschapsbelasting

Temporele beperking verrekening voorheffingen met de Vennootschapsbelasting (Sofina)

Voorgesteld wordt om de mogelijkheden voor verrekening van dividendbelasting (voorheffingen) met de VPB voor belastingplichtigen temporeel te beperken met ingang van 1 januari 2022. Dit als gevolg op het Sofina-arrest. Het Sofina-arrestbesluit wordt na de inwerkingtreding van de voorgestelde maatregel ingetrokken. Dit beleidsbesluit biedt een verruiming van de teruggaafmogelijkheden, terwijl de voorgestelde tegenmaatregel een temporele beperking van de verrekening van voorheffingen voor belastingplichtigen in de VPB inhoudt.

De verrekening van voorheffingen wordt gelimiteerd tot het bedrag aan te betalen VPB vóórdat rekening is gehouden met de verrekening van voorheffingen. De verrekeningsbeperkingsmaatregel kan ertoe leiden dat (een deel van) de geheven voorheffingen in een jaar niet verrekend kunnen worden. Voor die gevallen is in de voorgestelde regeling voorzien in de mogelijkheid voor de belastingplichtige om het in een jaar niet voor verrekening in aanmerking komende bedrag aan voorheffingen, over te brengen naar een later jaar.

Meer weten over het Belastingplan 2022? 

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2022 en de gevolgen voor u? Administratiekantoor Heylo begeleidt en adviseert u graag. Neem contact met ons op.